انبار


انبار

 • تعريف تعداد نا محدود انبار
 • تعريف كدينگ كالاهاي انبار در چهار سطح با امكان تعريف تعداد ارقام كدينگ
 • امكان تعريف تعداد اعشار مقدار موجودي كلاها در انبار
 • امكان تعريف سه واحد اندازه گيري براي هر كالا و مشاهده موجودي انبار بر اساس هر يك از آنها
 • امكان تعريف وضعيت موجودي انبار با امضا يا بدون امضاي اسناد انبار توسط انباردار
 • امكان تعريف درصد نزديكي به نقطه سفارش
 • امكان تعريف انواع فرم هاي انبار با پارامترهاي مختلف مانند رسيد انبار ، ‌قبض انبار ، حواله انبار و ... به تفكيك هر انبار با سريالهاي مخصوص هر فرم
 • امكان ايجاد و معرفي اطلاعات مختلف و متنوع در اسناد انبار مانند شماره برگه دستي ، نوع اسناد انبار ، شرح سند ، محل مصرف ، متعامل ، QcNo ، شماره بچ و غيره
 • امكان قيمت گذاري اسناد انبار توسط سيستم به روشهاي ميانگين موزون ،‌ استاندارد و فايفو
 • فرم درخواست خريد و ثبت كالاهاي در خواستي و واحد درخواست كننده
 • فرم در خواست كالا از انبار كه توسط واحدهاي درخواست كننده تكميل مي شود
 • امكان صدور حواله يا درخواست خريد از درخواست كالا بصورت اتوماتيك
 • انتقال اطلاعات يك سند انبار به ساير اسناد
 • فرم انتقال انبار به انبار
 • امكان مشاهده نام كالا تنها با انتقال مكان نماي ماس به روي كد كالا
 • معرفي كد حسابهاي موجودي ، فروش و ... هر كالا كه در سيستم حسابداري تعريف شده است
 • امكان مشاهده كارت موجودي ، كارت حسابداري و خلاصه وضعيت موجودي تنها با فشار كليد سمت راست ماوس در صورت دسترسي كاربر به آنها
 • امضا و تاييد انباردار براي هر يك از اسناد انبار با امكان نمايش نام انباردار و زمان (ساعت و تاريخ) امضا
 • ثبت اطلاعات ريالي و مالي اسناد شامل مبلغ ، طرف حسابهاي مربوطه و ...
 • امضا و تاييد اوليه امور مالي براي هر يك از اسناد انبار با امكان نمايش نام تاييد كننده و زمان (ساعت و تاريخ) امضا .
 • امضا و تاييد نهايي امور مالي براي هر يك از اسناد انبار با امكان نمايش نام تاييد كننده و زمان (ساعت و تاريخ) امضا  جهت صدور سند حسابداري انبار
 • صدور سند حسابداري بطور اتوماتيك از اسناد انبار
 • انبارگرداني و صدور تگ انبارگرداني و ليست شمارش
 • ثبت شمارش هاي اول ، دوم و سوم در پايان سال
 • ليست مغايرت موجودي شامل كسر و اضافات انبار و ثبت اسناد كسر و اضافه انبارگرداني بطور اتوماتيك
 • امكان ثبت عمليات انبارگرداني براي كالاهاي با ارزش ريالي بالاتر از يك مبلغ خاص
 • گزارشات متنوع و مختلف تعدادي مخصوص انبار شامل
 1.   كاردكس مقداري كالا
 2. خلاصه گردش مقداري كالا
 3. ليست كالاهاي راكد
 4. ليست كالاهاي زير نقطه سفارش
 5. ليست كالاهاي نزديك نقطه سفارس
 6. ليست كالاهاي با موجودي بحراني
 7. گزارش مصرف كالاها به تفكيك محل مصرف
 8. گزارش مقداري كالا در انبار
 9. آمار اسناد انبار
 10. گزارش درخواست خريدهاي باز
 11. گزارش درخواست كالاهاي باز
 12. و ...
 13. گزارشات متنوع و مختلف تعدادي و ريالي مخصوص حسابداري انبار شامل
 14. كاردكس حسابداري انبار
 15. خلاصه گردش ريالي كالاها در انبار
 16. گزارش حسابداري اسناد انبار
 17. گزارش وروديها انبار
 18. گزارش خروجيهاي انبار
 19. گزارش تحليلي گردش كالاها
 20. گزارش قيمت تمام شده كالاهاي ساخته شده
 21. و ....


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: